Vyhlásenie o ochrane údajov

Ustanovenia o ochrane údajov a ustanovenia súborov cookie

Toto vyhlásenie o ochrane údajov objasňuje povahu, rozsah a účely získavania a používania osobných údajov zodpovedným poskytovateľom proworks Personal & Montageservice GmbH & Co KG, Bernhard Weißgasse 34, A-2380 Perchtoldsdorf, +43 (01) 6985900, office@proworks.at („my“, „nás“) na stránke proworks.at („webová stránka“). Dodržiavame preto uplatniteľné právne predpisy, najmä nariadenie o ochrane údajov („GDPR“), rakúsky zákon o ochrane údajov („DPA“) a zákon o telekomunikáciách („TCA“) na zaistenie ochrany, dôvernosti osobných údajov a zákonného zaobchádzania s nimi, ako aj bezpečnosti údajov.

1. Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú informácie o dotknutých osobách, ktorých identita je priradená alebo je prinajmenšom priraditeľná. K osobným údajom patrí vaše meno, vaša adresa alebo vaša e-mailová adresa.

2. Ktoré údaje o vás zaznamenávame?

Prístupové údaje/protokolové údaje servera

Získavame údaje o každom prístupe na webovú stránku (takzvané protokolové údaje servera). K prístupovým údajom patrí: názov zobrazovanej webovej stránky, súbor, dátum a čas zobrazenia, prenesené množstvo dát, hlásenie o úspešnom zobrazení, typ prehliadača vrátane verzie, operačný systém používateľa, Referrer URL (predtým navštívená stránka), IP adresa a poskytovateľ internetových služieb.

Online žiadosť uchádzača

Cez online formulár sa zaznamenávajú nasledujúce údaje: meno, e-mail, adresa, telefónne číslo, vyučená profesia a naposledy vykonávaná profesia.

Kontakt

Pokiaľ nás kontaktujete (napríklad prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), zaznamenajú sa údaje ako meno, adresa, telefón a e-mailová adresa alebo iné údaje, ktoré ste dobrovoľne uviedli vo formulári alebo v e-maile.
Zásuvné moduly sociálnych médií: niektoré stránky obsahujú tlačidlá sociálnych sietí (napríklad Facebook), pomocou ktorých môžete odporučiť našu webovú stránku ďalším osobám. Tieto zásuvné moduly sú označené symbolmi (napr. tlačidlo „Facebook“). Kliknutím na takéto tlačidlo môžete príslušným prevádzkovateľom sociálnej siete preniesť nasledujúce údaje: IP adresu, informácie o prehliadači a operačnom systéme, rozlíšenie obrazovky, nainštalované zásuvné modely prehliadača, pôvod návštevníkov a URL aktuálnej stránky. Príslušná sociálna sieť tak môže priradiť vaše užívateľské správanie vášmu osobnému účtu na sociálnych sieťach. Pre ďalšie informácie pozri bod 7.

3. Ako získavame vaše údaje?

Údaje, ktoré vznikajú pri návšteve našej webovej stránky, získavame automatizovane. V opačnom prípade získavame údaje iba na základe vašich zadaní na našej webovej stránke (to platí najmä pre online žiadosti o zamestnanie).

4. Na čo používame vaše údaje?

Prístupové údaje/protokolové údaje servera: vaše osobné údaje používame na (i) zlepšovanie našich služieb a našej webovej stránky a zvýšenie používateľskej prívetivosti, ako aj (ii) na personalizáciu služieb pre užívateľov webovej stránky dočasným uchovávaním vyhľadávacích parametrov. Prístupové údaje, ktoré sme od vás získali počas používania webovej stránky, sa využijú iba na štatistické vyhodnotenie na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky (prevažne oprávnené záujmy). Vyhradzujeme si však právo na dodatočné overenie protokolovacích údajov, ak na základe konkrétnych skutočností vznikne podozrenie na protiprávne používanie.

Online žiadosť uchádzača

Vaše údaje z online formulára sa použijú na účely (i) zaradenia do databázy uchádzačov a (ii) porovnávania profilu s aktuálnymi pozíciami. K spracúvaniu preto dochádza na účely plnenia našich (pred)zmluvných povinností a na základe oprávnených záujmov.

Kontakt

Vaše údaje z kontaktného formulára sa uchovávajú (i) na účely spracovania požiadavky, ako aj (ii) pre prípad nadväzujúcich otázok. Spracúvanie sa realizuje na účely plnenia našich (pred)zmluvných povinností.
Newsletter: pokiaľ ste udelili svoj osobitný súhlas, použijeme osobné údaje, ktoré ste nám oznámili pri prihlasovaní k odberu newslettera (meno a e-mailová adresa) na nasledujúce priame marketingové účely:

potvrdením tlačidla „prihlásiť sa teraz“ pri prihlasovaní k odberu newslettera súhlasíte, aby sme vaše dobrovoľne poskytnuté meno a vašu e-mailovú adresu prenášali na účely zasielania (i) najaktuálnejších ponúk práce, (ii) noviniek v rámci obsadzovania pracovných miest (iii) pozvánok na podujatia (iiii) vášho kontaktovania v súvislosti s regionálnymi zvykmi a tradíciami ako je posielanie vianočných a gratulačných pohľadníc.

Ak chcete newsletter odoberať, potrebujeme od vás platnú e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom uvedenej e-mailovej adresy, resp., že jej vlastník súhlasí s odberom newslettera. Ďalšie údaje sa nezískavajú.

Na základe prihlásenia k odberu newslettera budeme naďalej uchovávať vašu IP adresu a dátum prihlásenia. Toto uchovávanie slúži ako dôkaz v prípade, že e-mailovú adresu zneužije tretia strana a prihlási sa k odberu newslettera bez vedomia oprávneného používateľa.

Svoj súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy, ako aj s ich použitím na účely doručenia newslettera, môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tak urobiť napr. prostredníctvom odkazu v newsletteroch, vo svojom profile alebo odoslaním oznámenia na predchádzajúce kontaktné údaje.

5. Prenos údajov

Nasledujúcim externým poskytovateľom služieb dovoľujeme prístup k vašim údajom v nevyhnutnom rozsahu:

  • poskytovateľom IT služieb a/alebo poskytovateľom hostingu dát alebo spracúvania údajov alebo podobných služieb;
  • ostatným poskytovateľom služieb, poskytovateľom nástrojov a softvérových riešení, ktorí nás tiež podporujú pri poskytovaní našich služieb a pôsobia na našu žiadosť (vrátane poskytovateľov marketingových nástrojov, marketingových agentúr, poskytovateľov komunikačných služieb a call centier);

Všetci naši sprostredkovatelia spracúvajú vaše údaje iba na našu žiadosť a na základe našich pokynov na naše predtým uvedené účely.

Vaše osobné údaje navyše v nevyhnutnom rozsahu prenášame nasledujúcim príjemcom:

  • akýmkoľvek tretím stranám, ktoré sa podieľajú na plnení našich záväzkov voči vám (banky spracujúce platby; veritelia);
  • ostatným externým stranám v nevyhnutnom rozsahu (napr. audítorom, poisťovniam v poistnom prípade, právnym zástupcom v prerokúvanom prípade, atď.);
  • orgánom verejnej moci a ostatným verejnoprávnym subjektom v zákonne povinnom rozsahu (napr. finančným úradom, atď.).

Postúpenie údajov tretím stranám sa realizuje iba v rozsahu uvedenom v tomto vyhlásení.

6. Ako sú vaše údaje chránené?

Prijímame primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na účely ochrany vašich osobných údajov pred neúmyselným alebo nezákonným vymazaním, zmenou, poškodením alebo stratou a pred neoprávneným postúpením alebo neoprávneným prístupom. My a naši zamestnanci sme navyše povinní zachovávať dôvernosť údajov.
Prenos údajov cez našu webovú stránku je šifrovaný certifikátom SSL.

7. Používa webová stránka súbory cookie?

Rovnako ako väčšina webových stránok, aj my používame súbory cookie, pokiaľ ste udelili svoj súhlas. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré umožňujú uchovávanie informácií vzťahujúcich sa na zariadenia v prístupovom zariadení používateľa (PC, smartfón a iné). Na jednej strane slúžia na zvýšenie používateľskej prívetivosti webových stránok a tým používateľom (napr. uloženie prihlasovacích údajov).

Na druhej strane slúžia na zaznamenávanie štatistických údajov o používaní webových stránok a je možné analyzovať ich s cieľom zlepšiť ponuku.

Pokiaľ ste neudelili svoj súhlas, zaznamenávame iba anonymné údaje, aby sme napríklad určili celkový počet návštevníkov našej webovej stránky. Na našej webovej stránke navyše používame aj zásuvné moduly sociálnych sietí.
Používatelia môžu ovplyvniť používanie súborov cookie. Vo väčšine prehliadačov existuje možnosť obmedziť ukladanie súborov cookie, alebo mu úplne zabrániť. Upozorňujeme však na to, že bez súborov cookie sa môže obmedziť používanie a najmä používateľská prívetivosť.
Mnohé online reklamné súbory cookie od spoločností môžete spravovať cez stránku USA http://www.aboutads.info/choices/ alebo cez stránku EÚ http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

7.1. Nástroj na analýzu

Táto webová lokalita používa open source službu webovej analýzy Matomo. Matomo využíva technológiu, ktorá umožňuje rozpoznávanie používateľov na stránkach na analýzu správania používateľov. Informácie, ktoré spoločnosť Matomo zhromažďuje o používaní tejto webovej stránky, sa ukladajú na našom serveri. IP adresa sa pred uložením anonymizuje.

Pomocou systému Matomo môžeme zhromažďovať a analyzovať údaje o používaní našich webových stránok návštevníkmi. To nám okrem iného umožňuje zistiť, ktoré zobrazenia stránok boli vykonané a kedy. Zhromažďujeme aj rôzne súbory denníka (napr. IP adresu, odkazovač, použitý prehliadač) a môžeme merať, či návštevníci našich webových stránok vykonávajú určité akcie.

Použitie tohto analytického nástroja vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na anonymizovanej analýze správania používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku a reklamu. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a DSGVO; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

7.2. Používanie zásuvných modulov Facebook

Do našich webových stránok sú integrované zásuvné moduly sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Zásuvné moduly Facebook rozpoznáte podľa loga Facebook (biele „f“ na modrom pozadí). Prehľad zásuvných modulov siete Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Keď navštívite naše webové stránky, vytvorí zásuvný modul priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak dostane informácie o tom, že ste so svojou IP adresou navštívili našu webovú stránku. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo „Zdieľať“ na sieti Facebook počas toho, ako ste prihlásení do svojho účtu, môžete prepojiť obsahy našich webových stránok vo svojom profile Facebook. Facebook takto môže návštevu našej webovej stránky priradiť vášmu užívateľskú účtu. Upozorňujeme na to, že nepoznáme obsah údajov prenášaných prostredníctvom siete Facebook, a ani nevieme o ich využívaní touto službou. Ďalšie informácie na túto tému nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti Facebook na https://www.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby Facebook priradil návštevu našich webových stránok vášmu užívateľskému účtu Facebook, odhláste sa pred spustením našej webovej stránky zo svojho užívateľského účtu na sieti Facebook.

7.3. Používanie zásuvných modulov YouTube

Do našej webovej stránky sme integrovali aj zásuvné moduly YouTube. Prevádzkovateľom stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich internetových stránok s podporou YouTube zásuvných modulov, pripojíte sa na servery spoločnosti YouTube. Serveru YouTube pritom bude oznámené, ktorú z našich stránok ste navštívili, a na server sa prenesú nasledujúce informácie: IP adresa a ID súboru cookie, konkrétna adresa stránky, ktorú ste spustili na našej webovej doméne, jazykové nastavenie prehliadača, systémový dátum a čas spustenia, ako aj identifikátor vášho prehliadača. Údaje sa prenášajú nezávisle od toho, či ste na stránkach Google registrovaní alebo prihlásení. Ak ste prihlásení, priradia sa tieto údaje priamo vášmu účtu. Môžete tomu zabrániť tak, že sa odhlásite zo svojho účtu YouTube.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov spoločnosti YouTube na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

7.4. Google Maps API

Naša webová stránka používa aplikáciu Google Maps API, aby vizuálne zobrazila geografické informácie v sekcii Kontakt/príjazd. Google Maps prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pri používaní služby Google Maps sa informácie o používaní našej internetovej stránky, vrátane vašej IP adresy prenesú na server spoločnosti Google v USA a tam sa uchovávajú. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so zaznamenávaním, spracúvaním a používaním svojich automaticky získaných údajov spoločnosťou Google.
Podmienky používanie pre Google Maps nájdete v sekcii Podmienky používania pre Google Maps http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Ak si neželáte spracúvanie svojich osobných údajov službou Google Maps, deaktivujte JavaScript vo svojom prehliadači. Upozorňujeme vás však na to, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť používať funkciu zobrazovania máp.

7.5. Používanie Freegeoip

Na tejto webovej stránke sa používa technológia freegeoip.net („Freegeoip“, freegeoip.net) – protokol HTTP API verejne poskytovaný softvérovým vývojárom. Freegeoip spracúva vašu IP adresu na účely geolokalizácie a využíva pritom databázu s adresami IP. Umožňuje iba priradenie mestám, relevantným časovým zónam, zemepisnej šírke a zemepisnej dĺžke. Tieto informácie používame na personalizáciu našich služieb na webovej stránke.
Ak si to neželáte, môžete kedykoľvek namietať proti používaniu služby Freegeoip tak, že nás skontaktujete.

8. Doba uchovávania

Vaše osobné údaje v zásade uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie našich záväzkov voči vám. Z dôvodu povinnosti viesť záznamy však uchovávame vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s objednávkami spravidla sedem rokov od plnenia zmluvy.

Ak ste sa prihlásili k odberu newslettera a zasielania reklamných informácií podľa bodu 4, a nie ste naším zákazníkom, uchovávame vaše údaje až do vášho odvolania alebo maximálne tri roky v prípade nečinnosti.

9. Aké sú vaše práva?

Máte právo jasným, transparentným a ľahko zrozumiteľným spôsobom získať informácie o tom, ako spracúvame osobné údaje, ako aj informácie o vašich právach ako dotknutej osoby (čl. 13 a nasl. GDPR):

Preto máte právo na informácie o osobných údajoch, ktoré o vás spracúvame. Okrem toho máte právo na korekciu nesprávnych údajov a vymazanie svojich údajov („právo na zabudnutie“).

Môžete tiež zrušiť svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti, ak je spracúvanie založené na vašom súhlase. Aj naďalej môžete uplatniť svoje právo na obmedzenie spracúvania svojich údajov, na odvolanie, ako aj vydanie údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte („prenosnosť údajov“). Máte možnosť obrátiť sa na dozorný orgán pre ochranu údajov. Váš príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov je: Österreichische Datenschutzbehörde (Rakúsky orgán pre ochranu údajov), Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň.

Predtým, ako podáte sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu údajov, alebo v prípade vašich či iných otázok, nás kontaktujte:

 

proworks Personal & Montageservice Gmbh & Co KG
Ortsstraße 18
2331 Vösendorf

Telefón: 01 6985900
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Aby bolo možné spracovať vašu požiadavku týkajúcu sa vašich predtým uvedených práv, a zabezpečiť, aby sa osobné údaje neposkytli neoprávneným tretím stranám, adresujte žiadosť s uvedením svojich jednoznačných identifikačných údajov, ako aj s krátkym popisom rozsahu plnenia vašich predtým uvedených práv dotknutej osoby.

10. Záverečné ustanovenia

V súvislosti s ďalším vývojom internetových služieb budeme aj tieto ustanovenia ochrany údajov priebežne upravovať. Zmeny v správnom čase oznámime na webovej stránke. Preto by ste mali tieto ustanovenia ochrany údajov pravidelne sledovať, aby ste boli informovaní o aktuálnom stave.

Stav: február 2021